Pregram

De meziek begint om 12.00 oer. Róndj 12.30 oer zal d’r ein offisjele äöpening plaatsvinje wonao lokale artieste en talent optraeje toet 18.30 oer.

Veer wille uch gaer nog aeve in sjpanning haje betreffende de artieste, de line-up van de artieste waerd daoróm ein veur ein via oze Facebookpagina bekint gemaak.