Hoesregels

De hoesregels van ut Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel

Om ‘t Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel good te laote verloupe haet de “Stichting Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel” in samewirking mit de veiligheidsdeenste de ongersjtaonde hoesregels opgesjtèld, die gelde op ’t ivvenementeterrein.

Huisregels

De huisregels van het Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel

Om het Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel goed te leiden heeft de Stichting Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel in samenwerking met de veiligheidsdiensten, onderstaande huisregels opgesteld welke gelden op het evenemententerrein.

1

Bezeukers deene zich altied te haaje aan de óngersjtaonde hoesregels en deene aanwiezinge van de organizasiemitwirkers en beveiligingspersoneel op te volge. Daobiej zeen alle bezeukers verplich mit te wirke biej kóntròle en meugelikke fouillering door de beveiligingsmitwirkers.

Bezoekers dienen zich altijd te houden aan onderstaande huisregels en de aanwijzingen van de organisatie en het beveiligingspersoneel op te volgen. Daarnaast zijn alle bezoekers verplicht mee te werken aan controle en het mogelijk fouilleren door de beveiligingsmedewerkers

2

De toegangk toet ‘t ivvenementeterrein van 12-jäörige en jonger kin allein onger begeleiding van eine meerderjäörige. De beveiligingsmitwirkers kinne om ein legetematiebewies vraoge.

De toegang tot het evenemententerrein van 12-jarigen en jonger kan alleen onder begeleiding van een meerderjarige, de beveiligers kunnen om een legitimatie vragen.

3

’t is NEET gepermeteerd de volgende zake mit te naeme op ‘t ivvenementeterrein:

 • Eige mitgenaome (alkoholiese) dranke
 • Blik en glaas
 • Drugs (biej euvertraejing kin euverdrag aan polisie plaatsvinje)
 • Veurwerpe die valle onger de Wet waopes en minusie (biej euvertraejing kin euverdrag aan polisie plaatsvinje)
 • Hoesdere
 • Obsjtakels waere gewaerd
 • Veurwerpe langer den 2 maeter waere neet toegelaote.
  • Vlagge en kleine teksbördjes zeen waal toegesjtaon.

Lèt op! In besjlaag genaome gereij waert neet trökgeggaeve!

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein:

 • Eigen meegenomen (alcoholhoudende) dranken
 • Blik en glaswerk
 • Drugs (bij overtreding kan overdraging aan politie volgen)
 • Voorwerpen die vallen onder de Wet wapens en munitie (bij overtreding kan overdraging aan politie volgen)
 • Huisdieren
 • Obstakels worden geweerd
 • Voorwerpen langer dan 2 meter worden niet toegelaten tot het evenemententerrein.
  • Vlaggen en kleine bordjes met tekst zijn wel toegestaan.

Let op! Ingenomen stukken worden niet meer teruggegeven!

4

’t betraeje van ‘t ivvenementeterrein en ‘t d’r biej zeen biej ’t ivvenement is gans veur eige risiko van de bezeuker zelf.

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement is geheel voor risico van de bezoeker zelf.

5

Biej geval van aansjtootgaevende kleijing, waers gedraag en/of wildplasse waere de bezeukers neet meer toegelaote en/of aafgeveurd van ’t ivvenementeterrein.

In het geval van dragen aanstootgevende kleding, ongeregeldheden en/of wildplassen wordt bezoekers de toegang tot het evenemententerrein ontzegt of worden zij verwijderd .

6

Veur bezeukers onger de 18 jaor is ‘t niet toegesjtaon om alkohol te kaupe of te gebroeke. Veur bezeukers van 18 jaor en aajer waert verbaoje alkohol aan bezeukers onger de 18 jaor te gaeve. Biej euvertraejing van deze regel kin me van ‘t ivvenementeterrein waere aafgeveurd.

18+ polsbendjes: liekse jonger den 25 jaor, mer bösse 18 jaor of aajer, kinse biej ‘t laote zeen van dien geldig legetematiebewies ein “18+ bendje” biej de versjillende drankoetgifte-punte kriege.

Bezoekers onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te kopen of te consumeren. Bezoekers van 18 jaar en ouder wordt verboden alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar door te geven. Bij overtreding kan verwijdering van het evenemententerrein plaatsvinden.

18+ bandje: lijk je jonger dan 25 jaar, maar ben je 18 jaar of ouder, dan kun je op vertoon van je geldig legitimatiebewijs, een “18+ bandje” bij de diverse drankuitgifte punten krijgen.

7

Biej vermeind zaat zeen kint de organizasie de bezeukers de toegangk toet ’t ivvenementeterrein óntzègke of häör van ’t ivvenementerrein laote verwijdere.

Bij openbaar dronkenschap kan de organisatie de bezoekers de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen of ze van het evenemententerrein verwijderen.

8

De “Stichting Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel” (organizator) is neet aansjprakelik veur enig letsel en/of sjaaj aan bezeukers of häör gereij. Hiej waert ouch deefsjtal en vermissing van gereij onger versjtange.

De “Stichting Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel” (organisator) stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade aan bezoekers, vrijwilligers of artiesten of aan hun spullen. Hieronder vallen ook diefstal en vermissing van spullen, tenzij de schade op grond van opzet of bewuste roekeloosheid aan de organisator en of aan door hem ingeschakelde derden kan worden toegerekend;

Indien wordt vastgesteld dat de organisator aansprakelijk is voor door een der genoemde personen in het vorige lid geleden of te lijden schade, dan is de vergoeding die op grond daarvan door de organisator dient te worden voldaan steeds beperkt tot het maximumbedrag dat door de (aansprakelijkheids)verzekeraar in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd;

9
 • Op ‘t ivvenementeterrein van ut Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel kinse allein mer mit de penninge van ut Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel betale. Dees pennige zeen veurzeen van ’t Logo en ’t jaor en zeen allein mer geldig op vastelaoveszaoterdaag van ’t betreffende jaor.
 • Penninge zeen aan versjillende kassa’s te kaup. Dees kinne a kóntant of mit PIN waere aafgeraekend.
 • Op anger ivvenemente, gelegenhede of pleine zeen dees penninge NEET geldig.
 • Penninge van de Sjolefestatie, Sjtasiefestatie en/of anger gelegehede wo mit penninge betaald deent te waere, waere NEET aangenaome.

 

 • Op het evenemententerrein van het Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel kan uitsluitend met de penningen van het Remunjs Vastelaoves Meziek Sjpektakel worden betaald. Deze penningen zijn voorzien van het logo en het jaar en zijn alleen geldig op vastelaoveszaoterdaag van het betreffende jaar.
 • Penningen zijn aan de diverse kassa’s te koop. Hier kan contant of met pin worden betaald.
 • Deze penningen zijn NIET geldig op andere evenementen, gelegenheden op pleinen.
 • Penningen van de Sjolefesttie, Sjtasiefestatie en/of andere gelegenheden waar met penningen kan/moet worden betaald, worden hier niet aangenomen.
10

De bezeuker dae zich op ‘t ivvenementeterrein bevinjt kin gein bezjwaor make taege ‘t eventueel make van foto- en/of filmopnames die os Sjtichting kin gebroeke veur reklaam te make in de media om ’t Remunjs Sjpektakel te promote.

De bezoeker die zich op het evenemententerrein bevindt kan geen bezwaar maken tegen het eventueel maken van foto- en/of filmopnamen ten behoeve van promotionele activiteiten van onze stichting.

11

De gekochte penninge op dit ivvenementeterrein kinne toet uuterlik  18.30 oer biej kassa 2 waere trökgegaeve.

De gekochte penningen op dit evenement kunnen tot uiterlijk 18.30 uur bij kassa 2 worden geretourneerd.

12

De organisasie en beveiligingspersoneel moge en kinne altied de beleidsregels aanpasse en/of wiezige.

De organisatie en beveiliging mag en kan ten alle tijden de beleidsregels aanpassen en/of wijzigen.

13

Biej probleme of kalamiteite:  Let dan op ut grote LED-sjerm, loester good nao de sjpraeksjtalmeister en volg de meldinge direk op.

Bij calamiteiten:  Let dan op het grote LED-scherm en luister naar de presentator en volg de instructies direct op.